Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.jerolo.be.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit is exclusief alle gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

1.1. BV De Roskam met zetel te MARKT 17 9230 WETTEREN ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0452 226 767 Telefoon 09/330.07.06 Email info@markt17.be

1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen De Roskam en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.3. Behoudens schriftelijk akkoord van De Roskam zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.


2. Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door De Roskam zijn bevestigd.

2.2. Elke annulering van de overeenkomst door de klant moet schriftelijk gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door De Roskam. Ingeval van aanvaarding van de annulering moet de klant én de reeds geleverde prestaties vergoeden én een forfaitaire schadevergoeding betalen van 30% van de bestelling, tenzij de schade in hoofde van De Roskam hoger ligt. Indien De Roskam genoodzaakt is een einde te maken aan de overeenkomst, dan zal ook zij een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de schade van de klant.

2.3. Indien de klant een bestelling plaatst, doch deze de bestelling niet komt afhalen, noch annuleert, dan is de klant gehouden de integrale prijs van de bestelling te betalen.


3. Huur van materiaal

3.1. Het gehuurde materiaal zal steeds in goede staat, werkend en schoon ter beschikking worden gesteld van de klant. Het materiaal moet in dezelfde staat worden teruggegeven aan De Roskam. De klant is in zijn hoedanigheid van bewaarder van het materiaal aansprakelijk voor beschadigingen aan gehuurde materialen zoals ijskar, ijscobar of ijsschepper. De Roskam zal de aangebrachte schade aan de materialen op de klant verhalen.

3.2. Indien de klant materiaal huurt, moet hij bij het einde van de huur het materiaal onmiddellijk terug ter beschikking stellen van De Roskam. Respecteert de klant de termijn voor het terugbrengen van het materiaal niet, dan is de klant een vergoeding verschuldigd aan De Roskam gelijk aan 125% van de normale huurprijs per dag.

3.3. Het gehuurde materiaal blijft exclusief eigendom van De Roskam. Het is de klant verboden het materiaal onder te verhuren, uit te lenen of in pand te geven.

3.4. De klant zal het gehuurde materiaal gebruiken zoals een goed huisvader.


4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. De Roskam zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren.


5. Prijs

5.1. De overeenkomst is gesloten aan de tussen partijen afgesproken prijzen. De prijs is verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van de levering van diensten, materialen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.


6. Betaling

6.1. De facturen van De Roskam zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst van de facturen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft De Roskam het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en / of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

6.3. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro als schadebeding, dit bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.
5.4.De klant moet de facturen van De Roskam in geval van betwisting protesteren door middel van een aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.


7. Overmacht

Indien De Roskam zijn diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, heeft De Roskam het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.


8. Aansprakelijkheid

8.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, moeten onmiddellijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.

8.2. De schadevergoeding waartoe De Roskam Op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.


9. Privacy

De Roskam en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De Roskam is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en De Roskam, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving te zullen naleven.


10. Geschillenregeling

10.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door De Roskam van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2. De ongeldigheid van of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.3. In de relatie tussen De Roskam en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door De Roskam worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van De Roskam.